Regulamin sklepu internetowego instar24.plI. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego instar24.pl (dalej także: Sklep) jest firma Instar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej także: Instar).

INSTAR Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tarnowska 9
34-600 Limanowa
NIP: 737-00-10-537

tel. +48 728 416 149
e-mail: sklep@instar.net.pl

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: Produkty), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Instar, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów. W przypadku zawarcia przez Instar z Klientem umowy, która określa prawa i obowiązki stron odmienne niż wskazano w niniejszym Regulaminie, umowa ta w takim zakresie zastępuje postanowienia Regulaminu.

3. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. Instar posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.

4. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

5. W przypadku zawarcia przez Instar umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie. Wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

II. Wymagania techniczne

1. Instar świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.

2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Instar. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

3. Sklep Instar zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, takich jak oznaczenie adresu IP.

Poprzez podanie danych w formularzu Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu prowadzenia konta użytkownika, procesu każdorazowej sprzedaży oraz postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do nabytych towarów, jakości usługi oraz celach marketingowych. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Klienta. Dane te podlegają ochronie, a po wykorzystaniu usuwane.

4. Sklep korzysta z plików „cookies”.

Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b) utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu do Sklepu, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie autoryzować dostępu,

c) określanie profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności wyszukiwarce i sieci Google.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji Klienta / identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta / w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce Klienta,

- Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Obowiązek informacyjny w zakresie stosowania „cookies” oraz wyrażenia zgody na przechowywanie informacji, uzyskanie dostępu do informacji już pozyskanej i przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego wynika z treści art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j.).

5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Instar, jest objęty zakazem dostarczania treści
o charakterze bezprawnym.III. Rejestracja w Sklepie

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Instar tworzy dla zarejestrowanego Klienta konto przypisane do wskazanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

3. Z chwilą założenia konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Instar a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Instar drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail: sklep@instar.net.pl. Instar dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailowo.

5. Klient może rozwiązać zawartą z Instar umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny,
z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@instar.net.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia Instar usunie konto Klienta.

 

IV. Warunki sprzedaży

1. Klientem Instar może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna, osoba prawna jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Klientami Instar mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.

2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.

3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

a) Klient wybiera interesujący go Produkt, po czym przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,

b) następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

c) w koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),

d) w celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia. Po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez wybór opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

4. Instar wysyła na adres e-mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego Instar).

5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między Instar a Klientem. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4 powyżej.

6. Klient, zastrzeżeniem punktu 7 poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez Instar na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Instar informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą e-mailową pod adresem: sklep@instar.net.pl bądź telefonicznie pod numerem: (18) 3339295, podając numer zamówienia.

7. Ceny Produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

8. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 30 dni roboczych.

9. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Instar zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu Instar poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do umów sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umów sprzedaży.

3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Instar, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.