Producent ręcznych
narzędzi budowlanych
hurtownia narzędzi
budowlanych
masz pytania? zadzwoń!
+48 18 33 39 295
Regulamin sklepu cz.2

III. Rejestracja w Sklepie

 

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Instar tworzy dla zarejestrowanego Klienta konto przypisane do wskazanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

3. Z chwilą założenia konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Instar a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Instar drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail: sklep@instar.net.pl. Instar dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailowo.

5. Klient może rozwiązać zawartą z Instar umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny,
z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@instar.net.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia Instar usunie konto Klienta.

 

IV. Warunki sprzedaży

 

1. Klientem Instar może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna, osoba prawna jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Klientami Instar mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.

2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.

3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

a) Klient wybiera interesujący go Produkt, po czym przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,

b) następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

c) w koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),

d) w celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia. Po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez wybór opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

4. Instar wysyła na adres e-mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego Instar).

5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między Instar a Klientem. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4 powyżej.

6. Klient, zastrzeżeniem punktu 7 poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez Instar na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Instar informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą e-mailową pod adresem: sklep@instar.net.pl bądź telefonicznie pod numerem: (18) 3339295, podając numer zamówienia.

7. Ceny Produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

8. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 30 dni roboczych.

9. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Instar zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu Instar poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do umów sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umów sprzedaży.

3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Instar, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.